Informacje prawne

Dostęp do tego serwisu www oraz korzystanie z niego (ten/nasz Serwis www) przez Państwa podlegać będzie następującym Warunkom Użytkowania. Przystępując do korzystania z naszego Serwisu www potwierdzacie Państwo akceptację niniejszych Warunków Użytkowania, bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń oraz zobowiązujecie się Państwo ich przestrzegać.

INNE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI


Niniejsze Zasady przywołują i zawierają następujące dodatkowe warunki, które również mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z naszego Serwisu www.

 • Nasza Polityka Prywatności, która wyznacza warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe zbierane od Państwa lub przekazywane nam przez Państwa. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, przy czym skorzystanie z naszego Serwisu oznacza zgodę na takie przetwarzanie danych oraz gwarancję, że wszystkie przekazane nam przez Państwa dane będą precyzyjne i zgodne z prawdą.

 • Nasza Polityka w sprawie plików cookie Polityka plików cookie, która określa przedstawia na temat plików cookie wykorzystywanych w naszym Serwisie www.

*Nasza Polityka Dozwolonego Użycia Zastrzeżenia prawne, która wyznacza dozwolone zastosowania oraz zabronione zastosowania naszego Serwisu www. Podczas korzystania z naszego Serwisu www, musicie Państwo przestrzegać tej Polityki Dozwolonego Użycia.

O NAS


Ten Serwis www jest własnością i jest prowadzony przez AkzoNobel Decorative Coatings, spółkę zarejestrowaną w Holandii, pod numerem rejestracyjnym spółki 28080295, z oficjalną siedzibą pod adresem: Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Holandia.

DOSTĘP DO NASZEGO SERWISU


Zezwolenie na dostęp do naszego Serwisu www jest przyznawane wyłącznie tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług udostępnianych przez nas na naszym Serwisie www po uprzednim poinformowaniu o tym Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie gwarantujemy, że nasz Serwis www, ani znajdujące się na nim treści będą zawsze dostępne, ani że dostęp do nich będzie ciągły.. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do pewnych części naszego Serwisu www lub do całości naszego Serwisu www w celu jego konserwacji lub polepszenia, po uprzednim poinformowaniu o tym Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jesteście Państwo odpowiedzialni za dokonanie przygotowań, które umożliwią Państwu dostęp no naszego Serwisu www.

Ponadto ponosicie Państwo odpowiedzialność za to, aby wszystkie osoby korzystające z naszego Serwisu www poprzez Państwa łącze internetowe zostały poinformowane o niniejszych Warunkach Użytkowania oraz znały je, jak również wszelkie inne obowiązujące warunki oraz aby ich przestrzegały.

Jeżeli wybierzecie Państwo samodzielnie kod identyfikacyjny użytkownika lub otrzymacie taki kod, hasło lub jakąkolwiek informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, wówczas będziecie Państwo zobowiązani traktować takie informacje jako informacje poufne i nie będziecie mogli udostępniać ich żadnych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez Państwa samodzielnie, czy też przydzielone przez nas, z ważnych przyczyn.

Nie wolno Państwu wykorzystywać, ani nakłaniać innych do wykorzystywania jakichkolwiek automatycznych systemów lub oprogramowania przeznaczonych do pobierania treści lub danych z naszego Serwisu www w celach komercyjnych, za wyjątkiem przypadków, w których Państwo lub ewentualna osoba trzecia zawrze pisemną umowę z nami, w której wyraźnie zezwalać się będzie na tego typu działania.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


Co pewien czas możemy dokonywać zmian w treści niniejszych Warunków Użytkowania. Prosimy o regularne sprawdzanie treści niniejszych Warunków Użytkowania, aby zapewnić sobie znajomość wszelkich zmian, jakie możemy do nich wprowadzać. Jeżeli będziecie Państwo nadal korzystać z naszego Serwisu www oznaczać to będzie, że zaakceptowaliście Państwo takie zmiany. Jeżeli nie będziecie Państwo wyrażać zgody na takie zmiany, prosimy o zakończenie korzystania z naszego Serwisu www.

ZMIANY W NASZYM SERWISIE WWW


Co pewien czas możemy dokonywać zmian w naszym Serwisie www i zmian w Treściach dostępnych na naszym Serwisie www. Jednakże, prosimy pamiętać że każda z treści na naszym Serwisie www może być nieaktualna w dowolnym momencie oraz że nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania ich. Nie gwarantujemy, że nasz Serwis www, ani Treści będą wolne od błędów lub pominięć.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


O ile nie postanowiono wyraźnie inaczej, my lub nasza grupa spółek jesteśmy właścicielami wszystkich praw do własności intelektualnej w Serwisie www oraz w materiałach publikowanych na nim (w tym między innymi praw do tekstu, obrazów, dźwięków, filmów, kodu html i przycisków) (“Treść”). Prawa te obejmują, między innymi, wszelkie prawa autorskie, prawa do baz danych, nazwy handlowe i znaki towarowe. Zezwalamy Państwu na przeglądanie, drukowanie i wykorzystywanie Serwisu www oraz Treści wyłącznie dla swoich własnych, osobistych i niekomercyjnych celów. My oraz nasza grupa spółek wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie prawa do własności intelektualnej w Serwisie www i Treści, a korzystanie przez Państwa z Serwisu i z Treści objęte będzie następującymi ograniczeniami. Nie wolno Państwu:

 • usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, ani żadnych innych informacji o zastrzeżeniach prawnych, jakie znajdują się w Treści;

 • wykorzystywać jakichkolwiek Treści z Serwisu www w żaden sposób, który mógłby powodować naruszenie praw autorskich, praw do własności intelektualnej lub innych praw wynikających z własności, zarówno naszych, jak i jakichkolwiek osób trzecich; ani

 • powielać, modyfikować, prezentować, wykonywać publicznie, publikować, dystrybuować, rozpowszechniać, nadawać, upubliczniać, rozprowadzać do jakichkolwiek osób trzecich, ani wykorzystywać niniejszego Serwisu www i/lub Treści w jakikolwiek sposób, w tym w jakichkolwiek celach komercyjnych, bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody.

Wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie prawa do nazwy domeny www.dulux.pl oraz do wszelkich powiązanych domen i pod-domen, do nazwy "AkzoNobel", do naszego logo i do naszych znaków usługowych, nazw handlowych i/lub znaków towarowych. Inne znaki towarowe, nazwy produktów i spółek wymieniane w naszym Serwisie www mogą być znakami towarowymi ich właścicieli lub licencjodawców i prawa do tych znaków są zastrzeżone przez ich właścicieli lub licencjodawców.

WIERNOŚĆ KOLORÓW


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory prezentowane na ekranie były możliwie najwierniejsze. Niestety, nie możemy zagwarantować dokładnej zgodności kolorów widocznych na ekranie z kolorami rzeczywistych produktów, i w związku z tym nie zalecamy podejmowania decyzji w oparciu o kolory widoczne na ekranie. Kolory widoczne na ekranie mogą być prezentowane w różny sposób, w zależności od ustawień Państwa monitora i rozdzielczości ekranu. W przypadku wątpliwości odnośnie kolorów zalecamy, o ile to możliwe, zamówienie próbnika kolorów, który można nabyć w lokalnych sklepach lub drogą elektroniczną.

DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI I TREŚCI


Treść oraz informacje są udostępniane na naszym Serwisie www nieodpłatnie i są one przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożyliśmy uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność i ścisłość wszystkich informacji i Treści zawartych w tym Serwisie www w momencie ich wprowadzenia, jednak możliwe jest wystąpienie niezamierzonych i sporadycznych błędów.

Poglądy i opinie wyrażane w Treściach przesyłanych przez innych użytkowników naszego Serwisu www są poglądami i opiniami osób przekazujących takie materiały, nie zaś poglądami bądź opiniami AkzoNobel i w związku z tym nie bierzemy odpowiedzialności za treść takich publikacji.

Nie kontrolujemy informacji przekazywanych nam przez innych użytkowników naszego Serwisu www, które są udostępniane za jego pośrednictwem, a Treści mogą nie być objęte wcześniejszą moderacją.

Ten Serwis www oraz informacje i Treści znajdujące się na nim są udostępniane bez żadnych gwarancji (czyli na zasadzie "takie jakie są"). Nie gwarantujemy, ani nie czynimy żadnych oświadczeń, jak również nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych, czy dorozumianych odnośnie informacji i Treści dostarczonych poprzez nasz Serwis www, w tym wszelkich elementów wykorzystywanych albo bezpośrednio, albo pośrednio z naszego Serwisu www oraz zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Komentarze i informacje zamieszczone na naszym Serwisie www nie mają charakteru porad, na których można opierać swoje decyzje. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za błędy, ani za braki w tym Serwisie www, zaś wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte w Serwisie www będą podejmowane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

WIRUSY


Dołożyliśmy wszelkich uzasadnionych starań, aby nasz Serwis www był wolny od wirusów. Jednakże nie gwarantujemy, ani nie czynimy żadnych deklaracji, ani też nie udzielamy żadnych gwarancji odnośnie braku w naszym Serwisie www błędów i/lub wirusów, zaś Państwo ponosicie odpowiedzialność za zainstalowanie u siebie odpowiedniego oprogramowania do kontroli antywirusowej.

Nie możecie Państwo nadużywać naszego Serwisu www poprzez świadome wprowadzanie do niego wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych, ani innych materiałów o charakterze złośliwym lub lub technologicznie szkodliwym. Nie wolno Państwu podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszego Serwisu www, do serwera na którym przechowywane są strony naszego Serwisu www, ani do żadnego serwera, komputera czy bazy danych, które są podłączone do naszego Serwisu www. Nie wolno Państwu przeprowadzać ataków na nasz Serwis www typu denial-of-service, ani atakó distributed denial-of-service. Naruszenie tego postanowienia może być traktowane, jako przestępstwo. Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im Państwa tożsamości. W przypadku naruszenia tego postanowienia, Państwa prawa do użytkowania naszego Serwisu www wygasną w trybie natychmiastowym.

LINKI DO NASZEGO SERWISU WWW


Możecie Państwo tworzyć linki do strony głównej naszego Serwisu www, pod warunkiem, że będzie to czynione w sposób, który jest uczciwy i zgodny z prawem i nie szkodzący naszej reputacji, ani nie wykorzystujący jej. Nie wolno Państwu tworzyć linków w sposób, który sugerowałby jakąkolwiek formę stowarzyszenia, akceptację lub rekomendację z naszej strony, w przypadku ich faktycznego braku. Nie wolno Państwu tworzyć linków do naszego Serwisu www na żadnych serwisach, które nie należą do Państwa.

Nasz Serwis www nie może być wstawiany jako element do innych serwisów. Nie wolno Państwu również tworzyć linków do żadnej innej części naszego Serwisu www, niż strona startowa.

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na linkowanie bez uprzedzenia.

Serwis, na którym tworzycie Państwo link musi spełniać pod każdym względem wymagania standardów wobec treści, które zawarte są w naszej Polityce Dozwolonego Użycia Zastrzeżenia prawne. Jeżeli chcecie Państwo wykorzystać Treści lub nasz Serwis www w sposób inny, niż ten, które określiliśmy powyżej, prosimy o kontakt z nami.

LINKI DO INNYCH SERWISÓW WWW


Nasz Serwis www i/lub Treści mogą zawierać linki do serwisów www innych firm. Jeżeli zdecydujecie się Państwo odwiedzić jakikolwiek serwis www osób trzecich, czynicie to Państwo na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, dokładność, ani za opnie wyrażane w takich serwisach www. Linki nie oznaczają, że my, bądź nasz Serwis www jesteśmy w jakiś sposób powiązani lub afiliowani z takimi serwisami.

Przeglądanie jakiegokolwiek innego serwisu i Państwa interakcje na nim, w tym również w serwisach www, które zawierają link do naszego Serwisu www, podlegać będzie zasadom i politykom obowiązującym na takich innych serwisach. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami i politykami przed dalszym korzystaniem z takich serwisów.

Nasza korespondencja kierowana do Państwa może zawierać informacje pochodzące z zewnętrznych serwisów www. W takim przypadku materiały z zewnętrznych serwisów www zostaną wyraźnie oznaczone oraz udostępniony zostanie link do źródłowej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały dostarczane przez zewnętrzne serwisy www, ani w nich zawarte, które są linkowane z naszej korespondencji kierowanej do Państwa, ani za jakiekolwiek wykorzystywanie danych osobowych przez takie podmioty zewnętrzne.

Zawarcie linku w naszej korespondencji kierowanej do Państwa nie oznacza promowania przez nas linkowanego serwisu www. Jeżeli zdecydujecie się Państwo odwiedzić jakikolwiek zewnętrzny serwis www, czynicie to Państwo wyłącznie na własne ryzyko.

REKLAMA


Nasz Serwis www może zawierać reklamy produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w takich materiałach reklamowych oraz nie udzielamy gwarancji, rękojmi ani nie czynimy żadnych deklaracji, wyraźnych, ani dorozumianych, odnośnie jakości lub sprawności takich towarów lub dostaw.

OFERTY I PROMOCJE


Na naszym Serwisie www co pewien czas możemy prezentować oferty, promocje lub konkursy, które będą przedmiotem odrębnych szczególnych warunków, o których będziemy Państwa informować.

WYSYŁANIE LUB PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW NA NASZYM SERWISIE WWW


Za każdym razem, gdy korzystacie Państwo z jakiejś funkcji, która umożliwia Państwu przesłanie treści na nasz Serwis www lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszego Serwisu www, musicie Państwo przestrzegać standardów dotyczących treści, które opisano w Polityce Dozwolonego Użytku Polityka Prywatności. Gwarantujecie Państwo, że wszelkie takie materiały będą zgodne z tymi standardami oraz, że będziecie Państwo ponosić wobec nas odpowiedzialność oraz że zabezpieczycie nas w przypadku jakiegokolwiek naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że będziecie Państwo ponosić odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie możemy ponieść w wyniku naruszenia tej gwarancji.

Udzielacie nam Państwo niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji (w tym pełnych prawa do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie wszelkich treści, które wysyłacie Państwo lub publikujecie na naszym Serwisie www ("Państwa Treści ") (w tym, między innymi prawa do adaptacji, zmian, poprawek lub modyfikacji Państwa Treści) w jakichkolwiek mediach, na całym świecie, bez żadnych ograniczeń oraz gwarantujecie Państwo, że wszelkie przekazywane przez was materiały będą Państwa własnymi dziełami oraz że uzyskaliście Państwo wszystkie niezbędne prawa i uprawnienia odpowiedniego właściciela i że posiadacie Państwo wszelkie właściwe prawa do Państwa Treści, umożliwiające przekazanie nam praw opisanych w tej klauzuli.

Niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązujecie się Państwo nie dochodzić żadnych praw osobistych, ani innych podobnych praw i żadnych praw do wizerunku i prywatności w dowolnym kraju na świecie, w związku z wykorzystywaniem przez nas ewentualnych praw do Państwa Treści przyznanych nam tutaj, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Publikacja Państwa Treści zostanie dokonana według naszego wyłącznego uznania i będziemy uprawnieni do uzupełnień lub usunięć w takich materiałach przed ich publikacją, po ich publikacji oraz do odmowy ich publikacji.

Jeżeli Państwa Treści zawierać będą jakiekolwiek materiały, które nie będą Państwa własnością lub na które nie będziecie posiadać Państwo stosownej licencji i/lub objęte prawami osób trzecich, wówczas przed przesłaniem nam Państwa Treści będziecie Państwo odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich zezwoleń, zgód i/lub licencji umożliwiających użycie i wykorzystanie Państwa Treści przez nas, zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania, bez dodatkowych opłat.

Chociaż nie jesteśmy zobowiązani do moderowania treści na naszym Serwisie www, zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszelkich informacji przesyłanych lub odbieranych poprzez nasz Serwis www. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, zablokowania, zawieszenia lub usunięcia Państwa Treści w dowolnym czasie i według naszej wyłącznej decyzji. W żaden sposób nie gwarantujemy, że Państwa Treści lub jakakolwiek ich część będą prezentowane na naszym Serwisie www.

Oświadczacie Państwo, że posiadacie pełne prawa do przekazywania takich informacji oraz zgadzacie się nie przekazywać żadnych informacji, o ile nie jesteście do tego uprawnieni z mocy prawa. Mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, dystrybuowania i ujawniania osobom trzecich wszelkich takich treści, w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawniania Państwa tożsamości wszelkim osobom trzecim utrzymującym, że jakiekolwiek materiały opublikowane lub przesłane przez Państwa na nasz Serwis www stanowią naruszenie ich praw do własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec żadnych osób trzecich za wierność jakichkolwiek materiałów publikowanych przez Państwa, an i przez jakichkolwiek innych użytkowników na naszym Serwisie www. Mamy prawo do usunięcia Państwa dowolnej treści lub publikacji na naszym Serwisie www, według naszego wyłącznego uznania.

Nie będziemy przyjmować nieuprawnionych zgłoszeń koncepcji, poza ustalonymi relacjami biznesowymi. Prosimy o nie przekazywanie nam poprzez nasz Serwis www żadnych zgłoszeń koncepcji, do przekazywania których nie jesteście Państwo uprawnieni. Wszelkie koncepcje przekazywane nam poza istniejącymi wcześniej i udokumentowanymi poufnymi relacjami biznesowymi będą traktowane jako jawne i dlatego będziemy uprawnieni do rozwijania, użytkowania, kopiowania i /lub komercyjnego wykorzystywania tych lub podobnych koncepcji, w najpełniejszym stopniu i bez wypłacania Państwu żadnych zadośćuczynień i bez rozliczeń z Państwem z tego tytułu. Przekazując nam poprzez nasze Serwis www jakiekolwiek koncepcje lub inne szczegółowe informacji, zgadzacie się Państwo na poddanie się warunkom opisywanej tutaj polityki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Treści prezentowane na naszym Serwisie www są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków, ani zobowiązań co do ich wierności i dokładności.

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym wyraźnie wyłączamy:

 • wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia i inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszego Serwisu www lub Treści, które mogłyby inaczej wynikać z obowiązujących praw z prawa zwyczajowego lub prawa słuszności;

 • wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie lub wtórne straty bądź szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszym Serwisem www lub w związku z korzystaniem, z niemożnością wykorzystania lub z wynikami korzystania z naszego Serwisu www, jakichkolwiek innych serwisów www linkowanych do niego bądź materiałów publikowanych na nim, w tym:

  • za utratę dochodów lub przychodów;

  • za utratę zysków, możliwości sprzedaży, prowadzenia działalności lub kontraktów;

  • za przerwy w prowadzeniu działalności;

  • za utratę przewidywanych oszczędności;

  • za dodatkowe lub zmarnowane nakłady;

  • za utratę prywatności lub utratę danych;

  • za utratę szansy, renomy lub reputacji, i

  • za wszelkie inne szkody, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z jakiejkolwiek przyczyny związanej z korzystaniem z Serwisu www oraz wszelkich informacji i opinii uzyskanych albo pośrednio, albo bezpośrednio z Serwisu www, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy, czy w inny sposób, nawet jeżeli było to możliwe do przewidzenia.

Wyłączenie to obejmuje wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody spowodowane przez jakiekolwiek wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy służące do zakłócania, ograniczania, niszczenia, zawężania funkcjonalności lub naruszania integralności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów przesyłanych wraz ze stronami Serwisu www lub jako ich część lub jakiegokolwiek materiału pobranego z Serwisu www.

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treść serwisów www linkowanych na naszym Serwisie www i nie będziemy ponosili żadnej odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą wynikać z korzystania z nich.

Informujemy, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia gwarancji domniemanych, a więc niektóre bądź wszystkie z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.

Dodatkowo, nic nie będzie wykluczać naszej odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć spowodowaną przez nasze zaniedbanie, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć, ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA


Zgadzacie się Państwo zabezpieczyć nas w całości przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami i kosztami (w tym przed wszelkimi kosztami prawnymi i roszczeniami jakichkolwiek osób trzecich) wynikającymi lub związanymi z jakimikolwiek naruszeniami niniejszych Warunków Użytkowania z Państwa strony.

KLAUZULA SALWATORYJNA


Jeśli niniejsze Warunki Użytkowania są lub staną się częściowo nieważne, strony pozostaną związane pozostałymi warunkami. Strony zastąpią nieważne części, postanowieniami które są ważne i które mają moc prawną w możliwie największym stopniu odpowiadającą mocy części nieważnych, z uwzględnieniem treści i celu niniejszych Warunków Użytkowania.

UŻYTKOWANIE MIĘDZYNARODOWE


Niniejszy Serwis www nie jest skierowany do osób w jurysdykcjach, w których z jakiegokolwiek powodu publikacja lub dostępność tego Serwisu www byłaby zabroniona. Osoby, w stosunku do których obowiązują takie zakazy nie mogą korzystać z tego Serwisu www.

Nie czynimy żadnych deklaracji odnośnie przydatności do użycia jakichkolwiek treści znajdujących się na tym Serwisie www lub ich zgodności z miejscowym prawem w jakiejkolwiek jurysdykcji. Osoby, które korzystają z Serwisu www robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących lokalnych przepisów lub praw; w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej.

W przypadku, gdy tłumaczenie niniejszych Warunków Użytkowania odbiegać będzie od brzmienia jego oryginału w języku angielskim, za obowiązującą uznawać się będzie wersję angielską.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO


Warunki Użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub nimi związane, jak również ich przedmiot, bądź forma, tudzież fakt korzystania przez Państwa z Serwisu www (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, w przypadku gdy użytkownik jest obywatelem Polski, zamieszkałym na terenie Polski. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, niniejsze Warunki Użytkowania podlegać będą i będą interpretowane zgodnie z postanowieniami prawa holenderskiego.

Sądy Holandii będą mieć wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi z użytkowania naszego Serwisu www lub lub z nim związanymi, przy czym będziemy mieć prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania w Państwa kraju rezydencji lub w jakimkolwiek innym, właściwym kraju.

KONTAKT Z NAMI


W celu skontaktowania się z nami, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres infolinia@akzonobel.com

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszego Serwisu www.

PDF version

Trwa pobieranie danych. Proszę czekać...